مراسم شروع عملیات اجرایی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به صورت پروژه نیمه تمام به مالکین جدید واگذار گردیده. راه اندازی بخش بخار موجب افزایش توان تولیدی نیروگاه، استفاده بهتر از سوخت مصرفی و رعایت   مسائل زیست محیطی خواهد شد. به منظور تکمیل احداث بخش بخار نیروگاه، اقدامات لازم در خصوص انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار اجرایی، انتخاب و عقد قرارداد با مشاورین و انجام مقدمات لازم صورت گرفت. مراسم شروع عملیات اجرایی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در تاریخ 94/11/08 با حضور مسئولین ذیربط برگزارگردید.