معرفی مدیران

 

اعضای هیئت مدیره  

حسین محمودزاده

علی اکبر زحمتکش

مصطفی محمودزاده

مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره


معاونین  

محمدعلی اکبری فرهاد نصرالله پور

محمد حسن صامت

معاون مهندسی معاون برنامه ریزی

معاون اداری مالی


مدیران  

سید اسمعیل احسانی علی اکبر دولتی محمد مهدی غفوریان سیدرضا رضوی جواد جمشیدیان محمدرضا سبزیکار
مدیر گروه مکانیک مدیر گروه سیویل مدیر پروژه مدیر پروژه مدیر پروژه مدیر پروژه
   
    مجید روهینا شهلا مطلبی فاطمه صادقی دامون امام زاده
    مدیر بازرگانی و قراردادها مدیر مالی رئیس بخش حقوقی و مجامع مدیر دفتر مدیریت پروژه