معرفی مدیران

 

اعضای هیئت مدیره

 

حسین محمودزاده

علی اکبر زحمتکش

مصطفی محمودزاده

مدیرعامل

رئيس هيئت مديره

نايب رئيس هيئت مديره


معاونین

 

محمدعلی اکبری فرهاد نصرالله پور

محمد حسن صامت

معاون مهندسی معاون برنامه ریزی

معاون اداری مالی


مدیران

 

سيد اسمعيل احساني علي اكبر دولتي محمد مهدي غفوريان سيدرضا رضوي جواد جمشيديان محمدرضا سبزيکار
مدير گروه مکانيک مدير گروه سيويل مدیر پروژه مدیر پروژه مدیر پروژه مدیر پروژه
محمدحسين صداقت مجيد كبروي مجید روهینا شهلا مطلبي فاطمه صادقي دامون امام زاده
مدیر پروژه مدیر پروژه مدير بازرگاني و قراردادها مدير مالي رئيس بخش حقوقي و مجامع مدیر دفتر مديريت پروژه