پایان تعمیرات اساسی واحد G12 نیروگاه جهرم

تعمیرات اساسی واحد سوم گاز  (G12) نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم که از تاریخ 95/10/11 آغاز شده بود، پس از انجام فعالیت های تعمیراتی مربوطه و رفع اشکالات واحد توسط پیمانکار، در تاریخ 96/02/11 راه اندازی و با شبکه سنکرون گردید.