پروژه های خدمات مهندسی و طراحی

پروژه های در دست اجرا

رديف نام پروژه مشخصات پروژه كارفرما

مدت

قرارداد (ماه)

سال شروع
1 نیروگاه گهران سیرجان خدمات مهندسی نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) 12 96
2 نیروگاه کاسپین (غرب مازندران) خدمات مهندسی نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) 36 96
3 نیروگاه ماکو

خدمات مهندسی نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) 18 96
4 نیروگاه هرمز خدمات مهندسی نظارت عالیه و نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی 235 مگاواتی BOO شرکت توسعه برق غدیر اوکسین (وابسته به شرکت سرمایه گذاری غدیر) 42 94
5 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم نظارت بربهره برداری و تعمیرات و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی1434مگاواتی شرکت توسعه مولدنیروگاهی جهرم(وابسته به بانک‌های سپه،تجارت،ملت وپست بانک) 40 93
6 نیروگاه هرمزان خدمات مهندسی دوره پیشبرد نیروگاه 500 مگاواتی شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر 36 93
7 نیروگاه قشم

خدمات مهندسی دوره پیشبرد نیروگاه 500 مگاواتی

شرکت تولید انرژی گستر قشم

30 93
8 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

نظارت بر بهره برداری و تعمیرات و فروش برق

نیروگاه سیکل ترکیبی 1035 مگاواتی

شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس

62 91
9 نيروگاه تهران 2

خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نيروگاه

سیکل ترکیبی 500 مگاواتي

شرکت انرژی تابان پویا 60 88
10 نیروگاه ماهشهر نظارت کارگاهی نیروگاه گازی 648 مگاواتی سازمان توسعه برق ايران (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی) 96 89
11 نيروگاه بادی دامغان

خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نيروگاه

بادي 100 مگاواتي

شرکت مولد نیروی نسیم سینا 48 89
12 نیروگاه گهران خدمات مهندسی نظارت عالیه نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) 12 96
13 نیروگاه هرمز

خدمات مهندسی مشاوره احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 235 مگاواتی BOO

شرکت جی آی سی اینترنشنال 6 96

پروژه های خاتمه یافته

رديف نام پروژه مشخصات پروژه كارفرما سال خاتمه
1 نيروگاه جنوب فارس

خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نيروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی  (فاز2)Boo 

شرکت انرژی تابان پویا 95
2 نیروگاه علی آباد

خدمات مهندسی دوره پیشبرد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد

شرکت تولید برق آذرخش

(وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت مپنا)

94
3 کارخانه آلومینیوم المهدی

مطالعه وطراحی کاهش توان رآکتیو واصلاح کیفیت برق مصرفی کارخانه

شرکت آلومینیوم المهدی (شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس) 94
4 نیروگاه خرم آباد

خدمات مهندسی دوره پیشبرد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

شرکت مولد نیروی خرم آباد 93
5 نیروگاه بهبهان

مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO

سازمان توسعه برق ایران 92
6 نیروگاه هریس

مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO

سازمان توسعه برق ایران 92
7 نیروگاه سبزوار

مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO

سازمان توسعه برق ایران 92
8 نیروگاه رفسنجان

مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO

سازمان توسعه برق ایران 92
9 نیروگاه زنجان 4 (اشراق)

مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO

سازمان توسعه برق ایران 92
10 نیروگاه زاهدان

مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO

سازمان توسعه برق ایران 92
11 نیروگاه خمین

مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO

سازمان توسعه برق ایران 92
12 نیروگاه رامین

طراحی و اجرای سیستم پایش سوخت و اندازه گیری آنلاین راندمان واحدهای نیروگاه

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) 91
13

نیروگاه خرم آباد

ارائه خدمات مشاوره فنی و حقوقی

شرکت مولد نیروی خرم آباد 91
14 نیروگاه علی آباد

خدمات مشاوره برای انتخاب پیمانکار و انعقاد

قرارداد بهره برداری و تعمیرات

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) 91
15

تبدیل نیروگاههای گازی به

سیکل ترکیبی

مطالعه و طراحی تبدیل نیروگاههای موجود گازی به سیکل ترکیبی سازمان توسعه برق ایران 90
16 نيروگاه جنوب فارس

خدمات مهندسی دوره مقدماتی

نيروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتي BOO

شرکت انرژی تابان پویا 90
17 30 نیروگاه سیکل ترکیبی طراحی نیروگاههای سیکل ترکیبی کوچک سازمان توسعه برق ایران 90
18 نيروگاه جهرم مشاوره ارزیابی و فروش نيروگاه گازی 954 مگاواتی سازمان توسعه برق ايران 88
19 نیروگاه کیش

طراحی پایه نیروگاه تولید همزمان

(Co-Generation) برق و آب

شرکت سرمایه گذاری

صنعت نفت

87