پروژه های مدیریت طرح (MC)

پروژه های در دست اجرا

 

رديف نام پروژه مشخصات پروژه كارفرما

مدت

قرارداد (ماه)

سال شروع
1 نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی رومنان مدیریت طرح،مشاور و خدمات مهندسی نیروگاه 10 مگاواتی فتوولتائیک در منطقه سبحان آباد شرکت انرژی ستاره آسیا 18 96
2 نیروگاه 30 مگاواتی خورشیدی خنج مدیر طرح و مشاور نیروگاه 30 مگاواتی فتوولتائیک در منطقه خنج استان فارسواتي BOO شرکت انرژی تابان پویا 24 96
3 نيروگاه جنوب فارس مدیریت طرح احداث نيروگاه سيكل تركيبي 1000 مگاواتي BOO شرکت انرژی تابان پویا 50 95
4 نیروگاه جهرم مديريت طرح احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 1444مگاواتی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (وابسته به بانک‌های سپه،تجارت و ملت) 36 94
5 نیروگاه هرمز

مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 235 مگاواتی BOO 

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین (وابسته به سرمایه گذاری غدیر) 65 92
6 نیروگاه خرم آباد مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتي BOO شرکت مولد نیروی خرم آباد 84 90
7 نیروگاه بادی دامغان مدیریت طرح احداث نیروگاه بادی 100 مگاواتی شرکت مولد نیروی نسیم سینا 48 89
8 نيروگاه تهران 2 مدیریت طرح احداث نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي BOO شرکت انرژی تابان پویا 84 89

 

پروژه های خاتمه یافته

رديف نام پروژه مشخصات پروژه كارفرما سال خاتمه
1 نيروگاه جنوب فارس مدیریت طرح دوره پیشبرد و مقدماتی نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی BOO شركت انرژی تابان پویا 90
2 نيروگاه ساوه مدیریت طرح دوره پیشبرد نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي BOO گروه صنعتي صفا 89
3 آب شیرین کن بندرعباس مدیریت طرح دوره پیشبرد و مقدماتی آب شیرین کن 100 هزار متر مکعب در روز BOT شرکت آب و فاضلاب هرمزگان 88
4 نيروگاه يزد مدیریت طرح دوره پیشبرد نيروگاه سيكل تركيبي 1000 مگاواتي BOO شركت سرمايه گذاري ايران 88