لیست پروژه های شرکت در یک نگاه

۱- پروژه‌هاي در دست اجرای شركت در زمينه مديريت طرح (MC) پروژه‌ها و طرحهاي نيروگاهي و صنعتی

۲- پروژه‌هاي خاتمه یافته شركت در زمينه مديريت طرح (MC) پروژه‌ها و طرحهاي نيروگاهي و صنعتی

۳- پروژه‌هاي در دست اجرای شركت در زمينه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه‌ها و طرحهاي نيروگاهي و صنعتی

 

۴- پروژه‌هاي خاتمه یافته شركت در زمينه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه‌ها و طرحهاي نيروگاهي و صنعتی

 

 

۵- پروژه‌هاي خاتمه یافته شركت در زمينه خدمات مشاوره و مطالعاتی پروژه‌ها و طرحهاي نيروگاهي و صنعتی