مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی 1395/12/04
1395/11/26
پایان اعتبار