آخرین تاریخ به روز رسانی : 1400/10/25
تاریخ به روز رسانی : 1400/08/30

سرمایه گذار احداث نیروگاه حرارتی بزرگ در محدوده مرکزی استان مازندران طی فرایند مناقصه انتخاب شد.

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نسبت به برگزاری مناقصه احداث نیروگاه حرارتی بزرگ در محدوده مرکزی استان مازندران بر اساس خرید تضمینی...