امکانسنجی ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

محل در نظر گرفته شده برای نیروگاه سیکل یزد در نزدیکی شهر یزد بوده است.

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

500 مگاوات

نوع مالکیت

_

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

شرکت سرمایه گذاری ایران

پیمانکار اصلی

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)


عنوان قرارداد

مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی

تاریخ شروع و خاتمه

شروع: 1387/3/1
خاتمه: 1387/10/30

مدت قرارداد

8 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی سرمایه گذاری در احداث نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی و ارائه به بانک و دفاع از آن