امکان سنجی احداث کارخانه لوکوموتیو و واگن مترو

نام کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

محل پروژه

شهرستان کرج - استان البرز

کارفرما : شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
عنوان قرارداد

مطالعات امکان سنجی احداث کارخانه لوکوموتیو و واگن مترو

تاریخ شروع و خاتمه

شروع: 1388/8/1
خاتمه:1389/6/31

مدت قرارداد

11 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- بازنگری طرح کارخانه لوکومتیوسازی
2- مطالعه بازار
3- مطالعات فنی
4- مطالعات مالی