جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری مشترک

وضعیت فعلی پروژه

فعال

نوع پروژه

انجام خدمات مهندسی

ظرفیت اسمی نیروگاه

_

نوع مالکیت

_

نحوه تامین مالی

آورده نقدی

نام کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

کارفرما : شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان قرارداد

انجام خدمات مهندسی بررسی جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری مشترک در احداث نیروگاه حرارتی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1397/03/10
پایان:1400/12/29

مدت قرارداد

46 ماه

وضعیت قرارداد

فعال

شرح خدمات قرارداد

• مطالعه قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که نحوه استفاده از ظرفیت های قانونی جلب مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه های حرارتی برای دستگاه اجرایی مشخص می نماید
• بررسی فرایندها و رویه های مرتبط با اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح و انجام مطالعات و تهیه گزارشات مورد نیاز
• مطالعه و بررسی مدل های مشارکت عمومی خصوصی و انتخاب یا طراحی مدل بهینه
• همکاری در برگزاری مناقصه جهت شناسایی و انتخاب سرمایه گذار و عقد قراردادهای مربوطه
• تهیه اسناد مرتبط، شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران و اسناد مناقصه و انتخاب سرمایه گذار
• تهیه گزارشات امکان سنجی فنی و اقتصادی برای پروژه های منتخب