نیروگاه رفسنجان

نیروگاه سیکل ترکیبی رفسنجان در شهرستان رفسنجان واقع شده است.

وضعیت فعلی پروژه

در دست احداث

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

500 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

تسهیلات صندوق توسعه ملی + حساب ذخیره ارزی

نام کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی (سازمان توسعه برق ایران)

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان کرمان، شهرستان رفسنجان

کارفرما : سازمان توسعه برق ایران(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)
عنوان قرارداد

مشاور فنی و قراردادی دوره پیشبرد نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1390/3/1
خاتمه:1392/3/31

مدت قرارداد

25 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- بررسی مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی تهیه شده توسط سرمایه گذار
2- بررسی و تایید مشخصات فنی پیشنهادی سرمایه گذار و تایید آن
3- تهیه قرارداد خرید تضمین برق و جداول و ضمائم مربوطه
4- کنترل برنامه های طراحی، ساخت و تحویل نصب و احداث نیروگاه
5- بررسی اسناد و مدارک فنی نیروگاه