نیروگاه سبزوار

نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار در شهرستان سبزوار واقع شده است.

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

500 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

تسهیلات صندوق توسعه ملی + حساب ذخیره ارزی

نام کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی (سازمان توسعه برق ایران)

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار

کارفرما : شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی (سازمان توسعه برق ایران)
عنوان قرارداد

مشاور فنی و قراردادی دوره پیشبرد نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1390/3/1
خاتمه:1392/3/31

مدت قرارداد

25 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- بررسی مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی تهیه شده توسط سرمایه گذار
2- بررسی و تایید مشخصات فنی پیشنهادی سرمایه گذار و تایید آن
3- تهیه قرارداد خرید تضمین برق و جداول و ضمائم مربوطه
4- کنترل برنامه های طراحی، ساخت و تحویل نصب و احداث نیروگاه
5- بررسی اسناد و مدارک فنی نیروگاه