سرمایه گذاری فرودگاه بین المللی امام خمینی

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نوع مالکیت

BOT

نام کارفرما

شرکت سرمایه گذاری مهرگان

کارفرما : سرمایه گذاری مهرگان
عنوان قرارداد

خدمات مهندسی و مشاوره سرمایه گذاری در پایانه دوم فرودگاه بین اللملی امام خمینی

تاریخ شروع و خاتمه

شروع:1388/3/1
خاتمه: 1388/11/30

مدت قرارداد

9 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- تهیه مدل مالی و اقتصادی اولیه سرمایه گذاری در ترمینال 2
2- تهیه متن قرارداد BOT فیمابین سرمایه گذار و سرمایه پذیر
3- تهیه مدل مالی و اقتصادی نهایی جهت بانک
4- نهایی کردن قراردادهای BOT و تامین مالی پروژه