نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو

نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار در حال احداث می باشد.

 

وضعیت فعلی پروژه

در دست احداث

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

285 مگاوات

نوع مالکیت

BOO - شرکت گلبرق ارومیه

نحوه تامین مالی

سرمایه گذاری خارجی

نام کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی

پیمانکار اصلی

شرکت چینی AVIC

محل نیروگاه

استان آذربایجان غربی - منطقه آزاد ماکو - روستای یولاگلدی

کارفرما : شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی
مقطع اجرایی فعلی

واحدهای گازی نصب نصب شده و تا اردیبهشت 97 به بهره برداری می رسد.

عنوان قرارداد

مشاور نظارت عالیه و نظارت کارگاهی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1396/06/07
تاریخ:1400/12/29

مدت قرارداد

55ماه

وضعیت قرارداد

فعال

شرح خدمات قرارداد

نظارت عالیه - نظارت کارگاهی