مشاوره احداث 30 نیروگاه سیکل ترکیبی کوچک

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی کوچک

نام کارفرما

سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی)

کارفرما : سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی)
عنوان قرارداد

مشاوره جهت احداث 30 نیروگاه سیکل ترکیبی کوچک در سراسر کشور

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1388/11/20
خاتمه:1390/11/30

مدت قرارداد

12 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- بازدید از محل های پیشنهادی برای احداث نیروگاه ها و تهیه گزارشات لازم
2- مذاکره با شرکتهای برق منطقه در مورد پروژه
3- بررسی و تایید نقشه های جانمایی و تک خطی و برنامه زمانبندی پروژه ها
4- بررسی و تایید اثر افزایش اتصال کوتاه در پستها و تجهیزات موجود
5- بررسی و تعیین میزان آب و گاز مورد نیاز پروژه ها و همکاری در اخذ انشعابات مربوطه
6- بررسی و تایید پیشنهادات فنی، بازرگانی و قراردادی محدود انجام کار و ساخت داخل پیمانکار
7- تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی
8- مذاکرات قراردادی و انعقاد قرارداد با پیمانکار
9- گزارش مقایسه انواع آرایشهای (configuration) نیروگاه های سیکل ترکیبی
10- تطبیق نقشه ها با محل احداث مربوطه و تعیین اینترفیس ها