مشاوره فنی و قراردادی شرکت M & O صبا

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نام کارفرما

شرکت O&M صبا وابسته به بنیاد مستضعفان

کارفرما : شرکت O&M صبا
عنوان قرارداد

خدمات مشاوره و مطالعاتی برای تنظیم قرارداد تیپ بهره برداری و تعمیرات نیروگاه

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1395/11/20
خاتمه:1396/06/20

مدت قرارداد

7 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

بررسی انواع قراردادهای جاری بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ها
تهیه پیش نویس قرارداد تیپ بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ها
بررسی شرایط اختصاصی نیروگاه های گروه صبا و ارائه قیمت پایه کارشناسی
برآورد قیمت مناسب بر قراردادهای نیروگاه ها