مطالعات سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نام کارفرما

شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران


عنوان قرارداد

تهیه گزارش مطالعاتی و Business Plan سرمایه گذاری در طرحهای نیروگاهی

تاریخ شروع و خاتمه

شروع:1388/4/1
خاتمه:1388/10/30

مدت قرارداد

7 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- بررسی وضعیت منابع و تولید مصرف برق در ایران و جهان
2- مطالعه و تحلیل بازار عرضه و تقاضای برق ایران
3- مطالعه اقتصاد صنعت برق ایران
4- مطالعه نحوه مشارکت بخش غیردولتی و ارائه ساختار مدلهای سرمایه گذاری در تاسیسات تولید برق
5- معرفی انواع نیروگاه های مناسب برای سرمایه گذاری
6- بررسی قیمت تمام شده برق تولیدی
7- بررسی قیمتها و نحوه خرید برق تولید نیروگاه ها
8- بررسی تعرفه های فروش برق به مصرف کنندگان
9- مطالعات مالی و اقتصادی و آنالیز ریسک و بررسی شاخصهای سرمایه گذاری در تاسیسات برق
10- تهیه گزارش نهایی و ارائه پیشنهادات