مطالعه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی

در این پروزه مطالعه ای در خصوص تبدیل تمام نیروگاه های گازی موجود در سراسر کشور به سیکل ترکیبی صورت پذیرفت.

معرفی نیروگاه

نیروگاه های گازی موجود در سراسر کشور

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نام کارفرما

سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی)

کارفرما : سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی)
وضعیت فعلی پروژه

در حال اجرا

عنوان قرارداد

مشاوره جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت احداث نیروگاه با استفاده از واحدهای گازی موجودو تبدیل آنها به سیکل ترکیبی

تاریخ شروع و خاتمه

شروع:1389/7/10
خاتمه:1390/10/30

مدت قرارداد

16 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- شناسایی و ارزیابی پتانسیل واحدهای گازی موجود در کشور
2- بررسی و تعیین روشهای واگذاری واحدها یا نیروگاه های گازی موجود
3- عقد قرارداد با سرمایه گذارن جهت تبدیل نیروگاه های گازی موجود به سیکل ترکیبی