مطالعه نیروگاه های بادی (انرژی های نو)

در این پروژه مطالعاتی در خصوص به کارگیری انرژی های نو و احداث نیروگاه های بادی صورت گرفته است.

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نام کارفرما

گروه صنعتی سدید


عنوان قرارداد

مطالعه توجیهی و تهیه business plan به کارگیری انرژی های نو و احداث نیروگاه های بادی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1386/04/01
خاتمه:1386/09/30

مدت قرارداد

6 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- مطالعه و بررسی وضعیت صنعت برق ایران
2- مطالعه نقش و جایگاه انرژی های تجدید پذیر در صنعت برق ایران
3- مطالعه کلی پتانسیل های انرژ ی های باد در ایران و جهان
6- بررسی کل اقتصاد برق ایران
7- بررسی اقتصادی نیروگاه های بادی
8- ساختار و مدل مالی سرمایه گذاری در نیروگاه های بادی
9- شرایط و الزامات توسعه نیروگاه های بادی در ایران