نیروگاه خورشیدی بوئین زهرا

وضعیت فعلی پروژه

در مرحله پیشبرد

نوع پروژه

تجدید پذیر خورشیدی

ظرفیت اسمی نیروگاه

10 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

شرکت تولید انرژی فانوس آپادانا کهکشان

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان قزوین- شهرستان بوئین زهرا


عنوان قرارداد

خدمات مدیریت طرح و خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی برای احداث نیروگاه 10 مگا واتی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1397/04/15
خاتمه:1399/07/15

مدت قرارداد

27 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

- مدیریت طرح و خدمات مشاوره مهندسی و مطالعاتی در دوره آماده سازی و پیشبرد پروژه
-مدیریت طرح و خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی در دوره احداث و تضمین پروژه