نیروگاه خورشیدی شاهرود

وضعیت فعلی پروژه

در مرحله پیشبرد

نوع پروژه

تجدید پذیر خورشیدی

ظرفیت اسمی نیروگاه

10 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

شرکت مولد نیروی نسیم سینا

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان سمنان- شهرستان شاهرود


عنوان قرارداد

خدمات مدیریت طرح و خدمات مشاوره مهندسی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:۱۳۹۶/۰7/01
خاتمه:۱۳۹8/۰9/۳0

مدت قرارداد

27 ماه

وضعیت قرارداد

فعال

شرح خدمات

- مدیریت طرح و خدمات مشاوره مهندسی و مطالعاتی در دوره آماده سازی و پیشبرد پروژه
-مدیریت طرح و خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی در دوره احداث وتضمین پروژه