نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس

وضعیت فعلی پروژه

در دست احداث

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

1000مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

شرکت انرژی تابان پویا

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان فارس – شهرستان خنج

کارفرما : انرژی تابان پویا
مقطع اجرایی فعلی

دوران پیشبرد – آماده سازی

عنوان قرارداد

مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1387/8/1
خاتمه: 1388/2/31

مدت قرارداد

7 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی سرمایه گذاری در احداث نیروگاه 1000 مگاواتی سیکل ترکیبی و ارئه به بانک عامل و دفاع از آن