نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس(مقدماتی)

وضعیت فعلی پروژه

در دست احداث

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

1000مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

فایناس خارجی(کشور ایتالیا)

نام کارفرما

انرژی تابان پویا

پیمانکار اصلی

FATA(فاتا) ایتالیا

محل نیروگاه

استان فارس – شهرستان خنج

کارفرما : انرژی تابان پویا
مقطع اجرایی فعلی

دوران پیشبرد – آماده سازی

عنوان قرارداد

خدمات مهندسی دوره مقدماتی نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1388/12/24
خاتمه: 1390/04/31

مدت قرارداد

16 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- خدمات مهندسی و مطالعاتی دوره آماده سازی پیشبرد پروژه
2- مطالعات اقلیمی ساختگاه
3- فعالیتهای نقشه برداری
4- تهیه مدارک جهت شروع عملیات اجرایی
5- تهیه اسناد فنی و قراردادی پیمانکاران
6- انتخاب پیمانکاران پروژه
7- نهایی نمودن قراردادهای پیمانکاران