نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس(مقدماتی)

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

1000مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

صندوق توسعه ملی

نام کارفرما

انرژی تابان پویا

پیمانکار اصلی

مپنا

محل نیروگاه

استان فارس – شهرستان خنج

کارفرما : انرژی تابان پویا
مقطع اجرایی فعلی

دوران پیشبرد – آماده سازی

عنوان قرارداد

خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1389/12/14
خاتمه: 1395/04/27

مدت قرارداد

64ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1-کنترل پروژه کارگاهی
2-پیگیری بر فعالیتهای ساختمانی و نصب
3-نظارت بر راه اندازی و تحویل موقت
4-نظارت بر دوره تضمین و تحویل قطعی نیروگاه