نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

وضعیت فعلی پروژه

در دست احداث

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

ظرقیت اسمی نیروگاه

480MW

نوع مالکیت

خصوصی BOO

نحوه تامین مالی

LC

نام کارفرما

شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا

پیمانکار اصلی

شرکت مپنا

محل نیروگاه

چابهار

کارفرما : شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا
مقطع اجرایی فعلی

در حال انجام عملیات ساختمانی و نصب

عنوان قرارداد

خدمات مدیریت طرح بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1397/12/3
خاتمه:1398/11/4

مدت قرارداد

11 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

انجام خدمات برای سرمایه گذاری و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار