نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

وضعیت فعلی پروژه

25 درصد پیشرفت نصب
80 درصد پیشرفت مهندسی

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

ظرقیت اسمی نیروگاه

500MW

نوع مالکیت

خصوصی BOO

نحوه تامین مالی

LC

نام کارفرما

شرکت تولید برق جنوب شرق صبا

پیمانکار اصلی

شرکت مپنا

محل نیروگاه

چابهار

کارفرما : شرکت تولید برق جنوب شرق صبا
مقطع اجرایی فعلی

25 درصد پیشرفت نصب
80 درصد پیشرفت مهندسی

عنوان قرارداد

خدمات مدیریت طرح بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1397/12/3
خاتمه:1399/9/3

مدت قرارداد

20 ماه

وضعیت قرارداد

فعال

شرح خدمات قرارداد

انجام خدمات برای سرمایه گذاری و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار