نیروگاه تولید همزمان برق و آب کیش

نیروگاه تولید همزمان برق و آب کیش (CO-Generation) کیش در جزیره کیش طراحی شده است.

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نوع نیروگاه

تولید همزمان آب و برق (CO-Generation)

ظرفیت اسمی نیروگاه

75 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

سازمان آب وبرق کیش

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان بوشهر - جزیره کیش

کارفرما : سازمان آب و برق کیش
وضعیت فعلی پروژه

در حال بهره برداری

عنوان قرارداد

طراحی پایه نیروگاه تولید همزمان (CO-Generation) آب و برق

تاریخ شروع و خاتمه

شروع: 1387/4/1
خاتمه:1387/10/30

مدت قرارداد

7 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- طراحی پایه
2- محاسبات فنی و تعیین ظرفیت تولید آب و برق
3- تهیه اسناد و مشخصات فنی
4- تعیین نوع تجهیزات