فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت جهت انجام زیرسازی و پوشش ضد اسید تصفیه خانه و CPP

نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت جهت انجام زیرسازی و پوشش ضد اسید تصفیه خانه و CPP 1400/03/17
1400/03/17
پایان اعتبار