مناقصه انتخاب پیمانکار بهره برداری، تعمیرات جاری و خرید قطعات مصرفی

نیروگاه هرمز

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
مناقصه انتخاب پیمانکار بهره برداری، تعمیرات جاری و خرید قطعات مصرفی 1398/06/06
1398/05/16
پایان اعتبار