مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیرات HGPI واحد گاز

نیروگاه هرمز

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیرات HGPI واحد گاز 1398/06/06
1398/05/16
پایان اعتبار