مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک توربین گاز ۲-۹۴V

نیروگاه هرمز

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک توربین گاز ۲-۹۴V 13980616
13980516
پایان اعتبار