مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک توربین گاز 2-94V

نیروگاه هرمز

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک توربین گاز 2-94V 1398/06/16
1398/05/16
پایان اعتبار