تعمیرات اساسی واحدهای گازی

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
تعمیرات اساسی واحدهای گازی 1396/03/25
1396/03/02
پایان اعتبار