تعمیرات اساسی واحدهای گازی

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
تعمیرات اساسی واحدهای گازی ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
پایان اعتبار
۱۳۹۶/۰۲/۳۱
پایان اعتبار
پایان اعتبار