شناسائی شرکت ها جهت خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
شناسائی شرکت ها جهت خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی 1396/05/11
1396/05/10
پایان اعتبار