جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه خورشیدی بوئین زهرا

عنوان پروژه

نیروگاه خورشیدی بوئین زهرا

نوع پروژه

تجدید پذیر خورشیدی

کارفرما

شرکت تولید انرژی فانوس آپادانا کهکشان

محل پروژه

استان قزوین- شهرستان بوئین زهرا

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1397/04/15 - 1399/07/15

گالری

شرح خدمات ارائه شده

- مدیریت طرح و خدمات مشاوره مهندسی و مطالعاتی در دوره آماده سازی و پیشبرد پروژه
-مدیریت طرح و خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی در دوره احداث و تضمین پروژه

پروژه های دیگر