جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت مولد نیروی خرم آباد (وابسته به شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران-سنا)

محل پروژه

نیروگاه در استان لرستان، جنوب شرق شهر خرم آباد و در جاده کمربندی آن واقع شده است.

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1389/07/07 خاتمه:1391/01/31

گالری

شرح خدمات ارائه شده

1- بررسی قراردادهای تیپ خرید تضمینی برق و ارائه گزارش تطبیقی و تحلیللی و پیشنهاد انتخاب نوع قرارداد
2- محاسبه و تعیین ارقام کلیدی جهت درج در قرارداد ECA
3- تهیه و تکمیل جداول قرارداد ECA
4- مشاوره و مذاکره جهت تعیین وقت خرید تضمینی برق نیروگاه
5- تهیه مشخصات فنی و اسناد قرارداد
6- انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد EPC با پیمانکار
7- بررسی استفاده از سیستم های پکیج در نیروگاه
8- تهیه پوشش های بیمه ای نیروگاه
9- مذاکره و نهایی نمودن قرارداد تامین مالی توسط پیمانکار (EPCF)
10- بررسی و پیشنهاد راه کارهای وصول مطالبات سرمایه گذار در قراردادهای خرید تضمینی برق نیروگاه های خصوصی
11-انجام مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه خرم آباد و تهیه طرح اتصال به شبکه و پیگیری اخذ تایید شرکت توانیر

پروژه های دیگر