شرکت توسعه انرژی متین

شرکت توسعه انرژی متین با هدف ارتقاء توانایی های مدیریتی و مهندسی و جذب سرمایه بخش خصوصی در جهت توسعه و اجرای طرح های زیر بنایی از جمله انواع پروژه های صنعتی، انرژی و نیروگاهی، در بخش های دولتی و خصوصی (BOT و BOO) فعالیت می کند.

اهم فعالیت ها و خدمات شرکت عبارتند از :

 • 1

  انجام خدمات طراحی ومهندسی پروژه شامل

      طراحی و مهندسی عمومی
      طراحی مفهومی
      طراحی پایه
      طراحی تفصیلی

   
   
   
 • 2

  انجـام خدمـات مشــاوره مهنـدســی شـامل

      مطالعات فنی و اقتصادی و تهیه گزارشات 
      تهیه طرح های کسب و کار
      نظارت عالیه
      نظارت کارگاهی

   
   
   
 • 3

  جذب سرمایه و مدیریت سرمایه گذاری در اجرای پروژه های مرتبط

   
   
   
 • 4

  انجام خدمات مدیریت طرح (MC)

آخرین خبرها