جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

پروژه ها

نیروگاه حرارتی

نیروگاه خورشیدی

نیروگاه بادی

تاسیسات آب شیرین کن

انرژی صنایع

نیروگاه آبی

پیمانکاری

مدیریت طرح (MC)

خدمات مشاوره مطالعاتی

خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی

مدیریت تامین مالی

سرمایه گذاری

مدیریت دارایی ها و بهینه سازی

پست و خطوط انتقال قدرت

بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری