جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مديريت طرح و مدیریت پیمان

شركت توسعه انرژی متین قادر به ارائه طيف گسترده اي از خدمات در زمينه MC با توجه به نياز کارفرما است که این خدمات علاوه بر تدوين زمانبندي و بودجه پروژه و مديريت به كار گيري پيمانكاران مورد نياز شامل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تا نظارت عالیه بر اجرای فنی کار نیز مي شود. برخی از خدمات ارائه شده به شرح زير است :

 

 • تدوين منشور پروژه
 • تدوين برنامه مديريت پروژه
 • سازماندهی پروژه
 • مديريت تدارکات و نظارت بر قرارداد پيمانكاران
 • تدوين برنامه زمان بندي
 • مديريت ريسك پروژه
 • كنترل پروژه
 • مستند سازي پروژه
 • مديريت دانش در پروژه
 • مديريت صورت وضعيت ها
 • مديريت كيفيت
 • مديريت ايمني
 • مديريت بر مطالعه و طراحي